Bilişim 500 Hoş Geldiniz

* Doldurulması Zorunlu Alanlar

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

Bilişim Zirvesi Etkinlik Organizasyon Ltd. Şti. (Bilişim Zirvesi) olarak, sosyal, kültürel, ekonomik ve ticari iş, işlem ve faaliyetlerimizi sürdürürken işlemekte olduğumuz kişisel verilere ve ilgili kişilere saygı duymakta, kişisel verilerin güvenliği hususunda mevcut mevzuat ve evrensel değerler çerçevesinde azami hassasiyeti göstermekteyiz. Bilişim Zirvesi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nunda yer alan düzenlemelere uygun olarak aşağıdaki açıklamalar ve bilgilendirmeler kapsamında kişisel veri işleme faaliyetlerini yürütmektedir.

Bilişim Zirvesi olarak şirket faaliyetlerimizi yürütmek ve sağlıklı iletişimin sağlanması amacıyla BTVizyon Dijital , Dijital Arena, BThaber, Bilişim 500 Ödül töreni ve Bilişim Zirvesi etkinlik etkinliklerimizde katılımcılarımızın kişisel veri kategorisindeki
• isim,
• soy isim,
• e-posta adresi,
• telefon,
• katıldığınız şehir,
• şirketinizin ismi,
• göreviniz
• katıldığınız etkinliğin ismi bilgileri, “Etkinlik Kayıt Formu” kullanılarak internet üzerinden toplanmaktadır.

Bilişim Zirvesi tarafından söz konusu kişisel veriler, KVKK’nın 5’inci ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak, KVKK’nın 4’üncü maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine uygun şekilde işlenmektedir. Kişisel verileriniz, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatlar kapsamındaki de dahil olmak üzere hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, organizasyonel aktivitelere ilişkin hizmet sunmak, katılımcısı olduğunuz etkinliğin gerçekleştirilmesini sağlamak için işlenmektedir.

Bizlerle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kalmak kaydıyla; ticari faaliyetimiz gereklilik ölçütlerinde ve keza düzenlenen etkinlik süresince güvenliğin temini, etkinliğin gerçekleştirilmesi için gerekli yatırımların yapılması ve öncesinde sizinle iletişim kurulması amacıyla etkinlik iş ortakları ve sponsorlarla paylaşılmaktadır.

Zaman zaman katılımcı bilgileri idari denetimler/soruşturmalar kapsamında etkinlik platformu sahibi firmalarımızdan da istenebilir ve bu bilgiler orada saklanabilir. (Örnek Serenas, Gotowebiner gibi)

Bilişim Zirvesi bünyesinde işlenmekte olan tüm kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem veriyoruz. Bu doğrultuda, kişisel verilere yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşa risklerine karşı korumak için gerekli tüm teknik ve idari güvenlik önlemleri almaktayız.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları:

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nun 11.Maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir:
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
•  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme Yukarıdaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi man@bilisimzirvesi.com.tr adresimize e-posta veya BİLİŞİM ZİRVESİ ETKİNLİK ORGANİZASYON LTD. ŞTİ. Cahar Dudavey Caddesi Örnek İş Merkezi No:14 Kat:5 Ataşehir/ İstanbul/Türkiye adresimize posta yoluyla iletebilirsiniz.
Bilişim Zirvesi, talebin niteliğine göre talebi en geç 30 gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
Bilişim Zirvesi, bu kapsamdaki talepleri yazılı olarak cevap verebilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerinde her sayfa için 5 TL işlem ücreti alarak yanıtlandırır. Başvuruya cevabın, CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Bilişim Zirvesi tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının ve geçerli olduğu durumlarda posta gönderim maliyetini geçmeyecektir.

GDPR kapsamına giren Avrupa Birliği’nde Yerleşik Veri Sahiplerinin Hakları:

Avrupa Birliği (“AB”) tarafından hazırlanarak yürürlüğe giren AB Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) “Genişletilmiş Etki Alanı” kuralını ilke olarak benimsemiş ve bu ilke gereğince AB’de yerleşik olmasa dahi AB ülkelerine bağlı kişilere mal veya hizmet sunan veri sorumlularının GDPR kapsamında olduğunu belirtmiştir. Bu nedenle Bilişim Zirvesi tarafından kişisel verileri işlenen yabancı gerçek kişilerin kişisel verileri, KVKK’nun yanı sıra GDPR kapsamında da korunmaktadır. GDPR kapsamında korunan veri sahipleri, KVKK tarafından kendisine tanınan haklara ek olarak aşağıda belirtilen haklara da sahip olup bu doğrultuda da Bilişim Zirvesi’ne karşı hak ve taleplerde bulunabilirler:

• Veri sahibinin Bilişim Zirvesi’nin işlemekte olduğu kişisel verileri silmesini, belirli istisnalara tabi olarak işlemesini veya işlemeyi durdurmasını isteme,
• Bilişim Zirvesi'nin verileri pazarlama amacıyla kullanmayı durdurmasını isteme,
• Bilişim Zirvesi tarafından işlenmekte olan kişisel verilerin kendisine gönderilmesini veya başka bir veri sorumlusuna iletilmesini isteme,
• Herhangi bir sebeple Bilişim Zirvesi tarafından veri sahibinin kişisel verilerine erişiminin engellenmesi durumunda, erişimin engellenme sebebine yönelik bilgi alma.
KAYIT
Kaydınız başarıyla alınmıştır. Kayıt bilgilerinizi içeren bir e-posta alacaksınız. Lütfen kayıt için girdiğiniz mail adresini kontrol ediniz.
Giriş bilgileriniz hatalı. Lütfen tekrar deneyiniz.